Urban Lifestyle

ความสุขในการอยู่อาศัยของท่าน คืองานของเรา

     บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบด้วยทีมผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์หลากหลาย ด้วยแนวคิดการทำงานสมัยใหม่ มีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีเจตนารมณ์เพื่อตอบสนองลูกค้า ทีมงานทุกคนมีความตั้งใจในการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข และเกิดความประทับใจ ในการอยู่อาศัยร่วมกันในชุมชน ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า “ความสุข ในการพักอาศัยของท่าน คือ งานของ The Works”

Urban Lifestyle Service starts with us.
ความสุขในการพักอาศัยของท่าน คืองานของ The Works

     บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (The Works Community Management Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจบริหารจัดการอาคารชุด ภายใต้การดูแลโดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

     โดยมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะดูแลลูกค้าภายใต้แนวคิดของชุมชนที่ลูกค้าทุกคนอยู่อาศัย จะต้องเป็นชุมชนคนเมืองที่น่าอยู่ โดยทำหน้าที่รังสรรค์สิ่งที่ทันสมัยในด้านเทคโนโลยี และส่งมอบการบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ได้รับการไว้วางใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย และความพึงพอใจอย่างสูงสุด

01

ทีมงานของเรา

ทีมงานของเราเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยคุณภาพ มาตรฐานอย่างมืออาชีพและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

02

การบริหารจัดการอาคาร/ สถานที่ และทรัพย์ส่วนกลาง

จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร รายวัน รายเดือน รายปีจัดทำทะเบียนเครื่องจักร/ทรัพย์สิน

จัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

จัดทำแผนงบประมาณการซ่อมบำรุงล่วงหน้า 5 ปี

งานแจ้งซ่อม,วัสดุสิ้นเปลือง และระบบบันทึกมิเตอร์น้ำผ่านระบบ I-PROP

จัดทำระบบควบคุมมาตรฐานการทำงานด้วยระบบ ISO 9001

จัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน

บริหารจัดการผู้รับจ้างช่วงให้เหมาะสมกับสภาพโครงการฯ

การปรับปรุงพื้นที่สีเขียว

ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สันทนาการ

การดูแลตรวจตราความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง

03

คุณภาพและการมาตรฐาน

บริษัทของเราได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 โดยบริษัท Intertek

04

ความมุ่งมั่นบองบริษัท

เราจะมอบบริการที่โดนใจให้แก่ลูกค้า กลุ่มธุรกิจของบริษัท อนันดาฯ และผู้ที่สนใจในบริการ ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

05

การบริหารจัดการ งานวิศวกรรมอาคาร

บำรุงรักษาอาคาร ทรัพย์สินส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัยตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

06

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิติบุคคลฯ และเจ้าของร่วม เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อการส่งมอบข่าวสารไปยังเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย

07

การบริหารจัดการบัญชีการเงิน

บริหารงานทางด้านบัญชี พร้อมทั้งการบันทึกรายรับ-รายจ่าย อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

TOP