THE WORKS

ความสุขในการอยู่อาศัยของท่าน คืองานของเรา

อัตราที่รับ 1 อัตรา
หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบ ดูแลการบริหารงานอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมและรายงานตรงต่อผู้บริหารระดับสูง
 • ดูแล และจัดการทีมส่วนกลางและประจำโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการบริหารอาคาร ทั้งนี้เน้นเรื่องคุณภาพในการบริการของทีม
 • จัดการ ควบคุมดูแลงานด้านการเงินและงบประมาณทั้งหมด รวมถึงการจัดสรรเรื่องการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย ในการบริหารอาคารทุกส่วนงานเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายองค์กร
 • จัดตั้งระบบ วางแผนกลยุทธ์ และแนะนำนโยบายการบริหารอาคารในส่วนต่างๆ ด้านความปลอดภัย ระบบฉุกเฉินและแผนอบยพ
 • วางแผน จัดตั้ง พัฒนาและแนะนำ ในเรื่องดังต่อไปนี้
  - การวางแผนระบบ Preventive Maintenance Program สำหรับโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในอาคาร
  - การจัดทำแบบแผนสัญญาบริการต่างๆในสอดคล้องกับการบริหารในแต่ละโครงการ เช่น สัญญาทำความสะอาด สัญญา รปภ เป็นต้น
  - สามารถวิเคราะห์ปัญหาการบริหารและจัดการโครงการโดยแนะนำและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการบริหารให้มีรปะสิทธิภพและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
  - รักษาสัมพันธภาพ และภาพลักษณ์ที่ดีกับลูกค้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป และเคยเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • Real Estate Construction Project Management
 • After Sales Service/บริหารหลังการขาย
 • กฏหมายควบคุมอาคาร
 • Financial Analysis in practice
 • Real Estate Law and Taxes
 • Juristic Person Management and Facility Management
 • Safety Management
 • Modern Property Management

อัตราที่รับ 3 อัตรา
หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • บริหารจัดการอาคารชุดที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยตามพระราชบัญญัตอาคารชุด
 • บริหารจัดการอาคารชุดตามระบบ ISO 9001:2015 และมาตรฐานบริษัท
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอาคารที่ดูแล ดูเเลซ่อมเเซม บำรุงรักษาทรัพย์สินของอาคารให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • ควบคุมดูแลระเบียบการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง ระเบียบการอยู่พักอาศัย และปรับปรุงให้สอดคล้องกับอาคารอยู่เสมอ
 • เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้อาคารเเละพื้นที่ส่วนกลางในอาคาร ให้กับผู้ใช้อาคารเพื่อประโยชน์สุขของการอยู่ร่วมกัน
 • ติดตาม เร่งรัด การเก็บค่าส่วนกลาง เเละค่าสาธารณูปโภคจากเจ้าของร่วมให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
 • ให้คำปรึกษากับเจ้าของร่วม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านบริหารจัดการอาคาร 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • Service Mind

อัตราที่รับ 3 อัตรา
หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • บริหารอาคารให้บรรลุวัตถุประสงค์ความต้องการของคณะกรรมการ ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยและนโยบายของบริษัทฯ
 • ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายและถูกต้อง
 • ควบคุมงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณอาคาร ลานจอดรถ และพื้นที่ส่วนกลางตามชั้นต่างฯ
 • ตรวจสอบการปฎิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย , พนักงานรักษาความสะอาด ฯลฯ
 • ตรวจรายงานประจำวันของพนักงานรักษาความปลอดภัย , พนักงานรักษาความสะอาด ฯลฯ
 • จัดทำแผนงานของพนักงานรักษาความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย และควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว
 • ตรวจเอกสารรายงาน บันทึกรถเข้า-ออกอาคาร, ใบนำสิ่งของเข้า-ออกอาคาร, ใบขออนุญาตเข้าทำงานประจำวัน, บันทึกผู้มาติดต่อหน่วยงาน พร้อมจัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสาร
 • ออกใบแจ้งซ่อม ทรัพย์สินส่วนกลางที่ชำรุด ส่งให้หัวหน้าช่าง พร้อมลงสมุดควบคุมใบแจ้งซ่อม เบิกอุปกรณ์ตามรายการแจ้งซ่อมให้ช่างดำเนินการแก้ไข
 • ประชุมร่วมกับผู้จัดการอาคาร , หัวหน้าช่าง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา , งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่ต้องติดตาม
 • ติดตามงานค้างที่ต้องดำเนินการ
 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา , บริษัทร้านค้าต่างๆ เพื่อขอใบเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
 • ติดต่อประสานงานกับตัวแทนผู้ว่าจ้าง
 • ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาตกแต่งภายใน พร้อมลงบันทึกการตรวจสอบผู้รับเหมาระหว่างตกแต่ง
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัท
 • สรุปรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างส่งให้ผู้จัดการ
 • ติดตามผลการแจ้งซ่อมกับหัวหน้าช่าง
 • ทำงานตามแผนงานที่นำเสนอและได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
 • สรุปงานที่ดำเนินการและที่จะต้องติดตาม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • พื้นฐานด้านการบริหารการเงินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทนแรงกดดันได้ดี
 • มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • กฎหมายควบคุมอาคาร
 • Service Mind
 • Safety Management / Modern Property Management

รับหลายอัตรา
หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ธุรการ

 • จัดการด้านงานธุรการของนิติบุคคลอาคารชุดฯ และงานลูกค้าสัมพันธ์
 • จัดการงานด้านเอกสาร, การจัดแฟ้มเอกสาร, การเตรียมการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุมของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
 • รับเรื่องซ่อมแซมงานส่วนกลาง เพื่อแจ้งให้กับช่างอาคารดำเนินการ
 • จัดทำข้อมูลผู้ใข้อาคาร รายละเอียด ที่อยู่ ที่ติดต่อ ผู้ประสานงาน
 • รับเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ และสรุปส่งให้หัวหน้าทราบ
 • สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานให้หัวหน้างานทราบ

2.บัญชี

 • บันทึกข้อมูลด้านบัญชีการเงินลงในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สามารถปิดงบได้
 • นำข้อมูลจัดทำงบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
 • นำเสนอให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงินตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอต่อผู้ว่าจ้าง
 • ใช้ Program I-Prop ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทนแรงกดดันได้ดี
 • มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ใช้ Program บัญชีสำเร็จรูปได้ เช่น I-Prop หรือเทียบเท่า
 • Service Mind

อัตราที่รับ 2 อัตรา
หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ธุรการ

 • จัดการด้านงานธุรการของนิติบุคคลอาคารชุดฯ และงานลูกค้าสัมพันธ์
 • จัดการงานด้านเอกสาร, การจัดแฟ้มเอกสาร, การเตรียมการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุมของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
 • รับเรื่องซ่อมแซมงานส่วนกลาง เพื่อแจ้งให้กับช่างอาคารดำเนินการ
 • จัดทำข้อมูลผู้ใข้อาคาร รายละเอียด ที่อยู่ ที่ติดต่อ ผู้ประสานงาน
 • รับเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ และสรุปส่งให้หัวหน้าทราบ
 • สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานให้หัวหน้างานทราบ

2.บัญชี

 • บันทึกข้อมูลด้านบัญชีการเงินลงในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สามารถปิดงบได้
 • นำข้อมูลจัดทำงบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
 • นำเสนอให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงินตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอต่อผู้ว่าจ้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทนแรงกดดันได้ดี
 • มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ใช้ Program บัญชีสำเร็จรูปได้ เช่น I-Prop หรือเทียบเท่า
 • Service Mind

อัตราที่รับ 3 อัตรา
หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ปฏิบัติตามแผนงาน Preventive Maintenance ของอาคาร
 • การบริการงานซ่อมแซมภายในห้องชุดตามที่เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยร้องเรียน
 • ควบคุมการเปิด–ปิดระบบของอาคาร ตรวจสอบ งานระบบและอุปกรณ์ส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ซ่อมบำรุง ปรับปรุงงานระบบและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิม
 • ตรวจสอบผู้รับเหมาที่เข้าตกแต่งพื้นที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบการตกแต่งของอาคาร
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาภายนอก ที่เข้ามาให้บริการซ่อมแซมงานระบบส่วนกลาง
 • บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน พร้อมสรุปให้กับหัวหน้าฯเพื่อใช้สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทนแรงกดดันได้ดี
 • มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Service Mind

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • การให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้พักอาศัยในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการในเชิงบวก เช่น กฎระเบียบการเข้าพัก บทปรับลงโทษ และจุดบริการต่างๆ ที่มีไว้ค่อยบริการลูกบ้าน เป็นต้น และร่วมส่งเสริมจัดกิจกรรมภายในตามแผนงานของโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ดีขององค์กร
 • จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารขององค์กรหน่วยงานให้กับผู้พักอาศัย ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ และสามารถควบคุมการใช้เอกสารได้ตามระบบ ISO

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทนแรงกดดันได้ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และกล้าแสดงออก
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บริการคนอื่น รับฟังความคิดเห็น ชอบพัฒนาตนเอง

ประกันสังคม

ชุดฟอร์ม

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพกลุ่ม

เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ

โบนัส (ตามผลประกอบการ)

กิจกรรมนอกสถานที่

การฝึกอบรม

งานท่องเที่ยวประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คุณสุจิตรา ผ่องกระโทก
Tel: 02-056-2399 ต่อ 3902
Email : sujitra.theworks@ananda.co.th

TOP